Operat Wodnoprawny

Operat Wodnoprawny

Operat Wodnoprawny to jeden z kardynalnych dokumentów, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć wykorzystujących zasoby wodne danego regionu. Decyzja – pozytywna lub negatywna – wydawana jest na drodze postępowania administracyjnego. Komplet dokumentów składa się w odpowiednim urzędzie gminy, gdzie wyspecjalizowani pracownicy przyglądają się danym, analizując je pod względem oddziaływania na środowisko naturalne. Warunki operatu wodnoprawnego regulowane są poprzez art. 128 Ustawy Prawo Wodne.

Operat wodnoprawny przygotowuje się w przypadku:

• realizacji nowych instalacji, np. przy wykonywaniu ujęcia wody powierzchniowej czy podziemnej lub powiększania ujęcia o nowe źródła wody

• zwiększenia zapotrzebowania na zużycie wody w zakładzie pracy

• utraty ważności poprzednich pozwoleń (decyzje wydaje się na 20 lat)

Bez posiadania decyzji niemożliwe jest rozpoczęcie jakichkolwiek prac!

Decyzję o uznaniu operatu wodnoprawnego za zgodnego z wymogami przyznaje Starosta. W drodze wyjątku może to być:

• Marszałek Województwa – instalacje, które posiadają znaczne oddziaływanie na środowisko, zakłady wykorzystujące ujęcia na wodach płynących

• Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej – instalacje, które zlokalizowano na zamkniętych terenach

Jak wygląda współpraca z firmą, która wykonuje operaty wodnoprawne:

• przekazanie przez klienta wszelkich informacji o planowanym przedsięwzięciu

• wykonanie dokumentacji: analiza materiałów, realizacja szczegółowych pomiarów, opis działalności zakładu, formułowanie wniosków

• złożenie wniosku do odpowiednich organów państwowych po akceptacji wszystkich wytycznych przez inwestora

Rozpatrywanie wniosków trwa zazwyczaj do 30 dni (w przypadkach trudnych ten okres może się wydłużyć do dwóch miesięcy).